راهنماي تجارت با 22 كشور

راهنماي تجارت با 22 كشور

سازمان توسعه تجارت براي نخستين‌بار منتشر كرد سازمان توسعه تجارت ايران، نقشه‌راه تجارت با 22كشور و بازار هدف صادراتي را تهيه و منتشر كرد. بخش‌هاي متنوع اطلاعاتي نظير معرفي ساختار دولت، ويژگي‌هاي جغرافيايي، اقتصادي و جمعيتي، شاخص‌هاي اقتصادي، شاخص‌هاي مرتبط با زيرساخت‌هاي تجاري، وضعيت تجارت كشور هدف با جهان در طول يك دوره پنج ساله، تعيين مقاصد عمده صادراتي و مبادي عمده وارداتي، بررسي وضعيت صادرات و واردات ايران و كشورهاي مورد نظر، تعيين جايگاه رقباي ايران در گروه‌هاي مختلف كالايي نظير محصولات كشاورزي و صنايع غذايي، صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي، وسايل نقليه و قطعات، سوخت‌هاي معدني و پالايشگاهي، فرش و صنايع نساجي، فلزات و مصنوعات فلزي، صنايع ساختماني، مبلمان و وسايل روشنايي و چوب و اشياء ساخته شده از چوب، چرم و پوست ازجمله مطالب مهم و كليدي گزارش‌هاي نقشه راه است. سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با بهره‌گيري از نقطه‌نظرهاي كارشناسي صاحبنظران حوزه تجارت خارجي نسبت به تكميل سرفصل‌هاي اطلاعاتي نقشه‌راه و نيز تهيه گزارش‌هاي جديد براي ساير بازارهاي صادراتي اقدام كند. برهمين اساس، از علاقه‌مندان و صاحبنظران دعوت مي‌شود پيشنهادات و نظرات خود را از طريق پست الكترونيك info@tpo.ir به اين سازمان ارسال كنند. براساس اين گزارش، نقشه راه تجارت با 22كشور به شرح زير است كه البته آمار حجم تجارت كشور پاكستان با ايران كه تجارت با هر يك از 22كشور مبناي اين گزارش تحليلي است، به طور كامل منتشر نشده است. آذربايجان براساس آمار منتشرشده، حجم مبادلات تجاري ايران با آذربايجان در 5سال اخير در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 526، 475، 567، 498 و 471ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به آذربايجان در اين سال‌ها به ترتيب 398، 435، 514، 474، 442ميليون دلار است كه شاهد روند كاهش صادرات به كشور آذربايجان در اين سال‌ها هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از كشور آذربايجان در اين سال‌ها به ترتيب 128، 40، 53، 24 و 29ميليون دلار است كه در اين زمينه نيز شاهد روند كاهش واردات هستيم. ايتاليا اين درحالي‌است كه حجم مبادلات تجاري ايران با ايتاليا در 5سال اخير در سال‌هاي 2010 تا 2014 به‌ترتيب 2169، 1979، 1383، 1053، 1484ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به ايتاليا در اين سال‌ها به ترتيب 354، 258، 200، 172، 172 و 466ميليون دلار است كه در سال‌هاي2011 تا 2013 نسبت به سال2010 شاهد روند كاهشي و در سال 2014 جهش صادرات را شاهديم. از سوي ديگر، آمار مربوط به واردات از كشور ايتاليا در اين سال‌ها به ترتيب 1815، 1721، 1183، 881 و 1018ميليون دلار بوده است كه آمار واردات در سال2014 در مقايسه با سال ماقبل خود افزايش داشته اما به نسبت سال‌هاي2010 تا 2013 با يك روند كاهشي روبه‌رو بوده است. افغانستان آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با افغانستان نشان مي‌دهد در سال‌هاي2010 تا 2014 حجم مبادلات به ترتيب 5/1321، 7/1854، 7/2905، 2561، 2404ميليون دلار است كه ارزش صادرات ايران به ايتاليا در اين سال‌ها به ترتيب1308، 1842، 2902، 2534 و 2386ميليون دلار است كه شاهد روند افزايشي صادرات در اين سال‌ها به كشور افغانستان هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از كشور افغانستان در اين سال‌ها به ترتيب 5/13، 7/12، 7/13، 27، 18ميليون دلار است كه در سال2014 نسبت به سال2013 روند كاهشي را شاهديم اما نسبت به سال‌هاي2010 و 2011 شاهد روند افزايشي هستيم. ارمنستان آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با ارمنستان نشان مي‌دهد در سال‌هاي2010 تا 2014 حجم مبادلات به ترتيب 156، 137، 152، 139، 133ميليون دلار است. ارزش صادرات ايران به ارمنستان در اين سال‌ها به ترتيب 114، 104، 122، 109، 117ميليون دلار است كه شاهد روند افزايشي صادرات در سال2014 نسبت به سال ماقبل آن هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از كشور ارمنستان در اين سال‌ها به ترتيب 42، 33، 30، 30، 16ميليون دلار است كه در سال2014 نسبت به سال2013 ميزان واردات به نصف كاهش يافته است. ازبكستان آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با ازبكستان نشان مي‌دهد در سال‌هاي2010 تا 2014 حجم مبادلات به ترتيب 166، 184، 269، 232، 204ميليون دلار است. ارزش صادرات ايران به ازبكستان در اين سال‌ها به ترتيب 62، 67، 92، 98، 106ميليون دلار است كه شاهد روند افزايشي صادرات در سال 2014 نسبت به سال‌هاي ماقبل آن هستيم. همچنين آمار مربوط به واردات ايران از كشور ازبكستان در اين سال‌ها به ترتيب 104، 117، 177، 134 و 98ميليون دلار عنوان شده كه سال2014 نسبت به سال2013 ميزان واردات روند كاهشي را تجربه كرده است. امارات آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با امارات در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 21432، 22379، 15672، 12617، 15451ميليون دلار است. ارزش صادرات ايران به امارات در اين سال‌ها به ترتيب 3454، 4228، 3776، 3444، 3673ميليون دلار است كه ميزان صادرات ما به امارات در سال2014 نسبت به سال‌هاي ماقبل آن افزايش يافته است. همچنين آمار مربوط به واردات ايران از امارات در اين سال‌ها به ترتيب 17978، 18151، 11896، 9173، 11778ميليون دلار است كه سال2014 نسبت به سال2013 ميزان واردات افزايش يافته اما نسبت به سال‌هاي2010، 2011 و 2012 شاهد روند كاهشي واردات از اين كشور هستيم. چين براساس آمار منتشر شده حجم مبادلات تجاري ايران با چين در 5 سال اخير در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 2/10، 3/12، 8/13، 2/15 و 7/21ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به چين در اين سال‌ها به ترتيب 4/4، 3/5، 5/5، 8/6، 2/9ميليون دلار است كه شاهد روند افزايش صادرات به كشور چين در اين سال‌ها هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از كشور چين در اين سال‌ها به ترتيب 7/5، 0/7، 3/8، 4/8، 5/12ميليون دلار است كه در اين ميان، واردات ما در سال2014 تنها كاهش نيافته بلكه نسبت به سال2010 شاهد افزايش دوبرابرونيم واردات هستيم. ويتنام آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با ويتنام در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب؛ 1049، 180، 189، 208، 318ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به ويتنام در اين سال‌ها به ترتيب؛ 1049، 180، 189، 208، 318ميليون دلار عنوان شده كه اين آمار نشان از آن دارد كه اين حجم مبادلات تنها مختص به صادرات ما به اين كشور بوده و ما از كشور ويتنام وارداتي دراين سال‌ها نداشتيم. قزاقستان براساس آمار منتشر شده حجم مبادلات تجاري ايران با قزاقستان در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب 206، 166، 337، 247، 443ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به قزاقستان در اين سال‌ها به ترتيب؛ 7/64، 71، 120، 188، 230ميليون دلار است كه صادرات ما به اين كشور در سال 2014 به نسبت سال‌هاي ماقبل از خود روند چشمگيري داشته است. همچنين آمار مربوط به واردات از اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب؛ 7/141، 95، 217، 59، 213ميليون دلار است. كره جنوبي براساس آمار منتشرشده، حجم مبادلات تجاري ايران با كره جنوبي در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 4161، 5604، 6248، 4281، 4408ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به كره جنوبي در اين سال‌ها به ترتيب 460، 1123، 1389، 362، 265ميليون دلار است كه صادرات ما در سال2014 كاهش محسوسي داشته است. از طرفي آمار مربوط به واردات از اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب 3701، 4481، 4859، 3919، 4143ميليون دلار عنوان شده كه ميزان واردات از اين كشور در سال2014 به نسبت سال‌هاي ماقبل خود روند افزايشي ملايمي را تجربه كرده است. مصر براساس آمار منتشرشده، حجم مبادلات تجاري ايران با مصر در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 120، 100، 347، 545، 609ميليون دلار عنوان شده كه ارزش صادرات ايران به اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب 61، 29، 291، 534، 595ميليون دلار است و صادرات ما به اين كشور در اين سال‌ها افزايشي حدود 10برابري را نشان مي‌دهد. از طرفي آمار مربوط به واردات از اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب 59، 71، 56، 11، 14ميليون دلار عنوان شده كه ميزان واردات از اين كشور در سال2014 به نسبت سال2010 به يك‌چهارم تقليل يافته است. ونزوئلا براساس آمار منتشرشده، حجم مبادلات تجاري ايران با ونزوئلا در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب69، 65، 50، 117، 17ميليون دلار عنوان شده كه اين ميزان تنها مربوط به بحث صادرات ما به اين كشور است. اين امر نشان مي‌دهد واردات ما از اين كشور تنها مربوط به سال2014 است كه ميزان آن 0.3ميليون دلار عنوان شده كه سهم بسيار ناچيزي از حجم مبادلات تجاري با اين كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. هند براساس آمار منتشرشده، حجم مبادلات تجاري ايران با هند در سال‌هاي2010 تا 2014 به ترتيب 3418، 3872، 4327، 4327، 6254، 6272ميليون دلار عنوان شده كه ارزش صادرات ايران به اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب 1746، 1285، 1577، 3740، 4118ميليون دلار است كه صادرات ما به اين كشور در سال2014 به نسبت سال‌هاي ماقبل خود روند افزايشي را نشان مي‌دهد. از طرفي آمار مربوط به واردات از اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب 1672، 2587، 2750، 2514، 2154ميليون دلار عنوان شده است. روسيه آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با روسيه در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب؛ 3651، 3753، 2097، 1601، 1671ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به روسيه در اين سال‌ها به ترتيب؛ 271، 351، 428، 433 و 349 ميليون دلار عنوان شده كه صادرات در سال 2014 نسبت به دو سال ما قبل روند كاهشي را تجربه كرده است. همچنين آمار مربوط به واردات از كشور روسيه در اين سال‌ها به ترتيب؛ 3379، 3401، 1902، 1168 و 1322ميليون دلار است كه در اين ميان واردات ما نسبت به سال 2013 افزايش اما نسبت به سال‌هاي 2010، 2011، و2012 شاهد روند كاهشي هستيم. صربستان براساس آمار منتشر شده، حجم مبادلات تجاري ايران با صربستان در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب؛ 2، 12، 10، 7/2 و 6/5 ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به صربستان در اين سال‌ها به ترتيب؛ 4/0، 8/0، 7/0، 0/2 و 2/1 ميليون دلار است كه شاهد روند افزايش صادرات در سال 2014 نسبت به سال ما قبل خود به كشور صربستان هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از كشور صربستان در اين سال‌ها به ترتيب؛ 6/1، 2/11، 2/9، 5/2 و 4/4 ميليون دلار است كه در اين ميان واردات ما در سال 2014 به نسبت سال قبل خود افزايش اما نسبت سال‌هاي 2011و 2012 ميزان واردات از اين كشور كاهش يافته است. عمان براساس آمار منتشر شده، حجم مبادلات تجاري ايران با عمان در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب؛ 338، 144، 268، 186 و 363 ميليون دلار عنوان شده است. ارزش صادرات ايران به عمان در اين سال‌ها به ترتيب؛ 105، 64، 205، 115، 293 ميليون دلار عنوان شده كه شاهد روند افزايش صادرات در سال 2014 نسبت به سال‌هاي ماقبل خود به اين كشور هستيم. از سوي ديگر آمار مربوط به واردات از اين كشور در اين سال‌ها به ترتيب؛ 233، 80، 63، 71 و 70ميليون دلار است كه در اين ميان واردات ما در سال 2014 به نسبت سال‌هاي ما قبل خود روند كاهش داشته اما اين كاهش نسبت به سال 2010 به بيش از يك‌سوم رسيده است. پاكستان آمار صادرات ايران به كشور پاكستان 826/0 ميليارد دلار عنوان شده است. بلاروس آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با بلاروس در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب ارقام 85، 82، 96، 65، 54 را نشان مي‌دهد. ارزش صادرات ايران به بلاروس در 5سال اخير به ترتيب 7/4، 5/5، 3/5، 6/3 و7/5 است كه سال 2014 در مقايسه با 4 سال اخير از سهم صادرات بيشتري برخوردار بوده است. از سوي ديگر؛ آمار واردات ايران از بلاروس در 5 سال اخير به ترتيب به ارزش 49، 59، 91، 78 و 79 ميليون دلار است كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌هاي پر افت و خيز، سهم واردات بلاروس به ايران در سال 2012 بيشتر بوده است. تاجيكستان همچنين، آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با تاجيكستان در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب 224، 178، 281، 295 و 242 است كه در 5 سال اخير، سال 2013 با بيشترين حجم مبادلات تجاري به ميزان 295 مواجه است. در اين سال‌ها بيشترين سهم واردات از تاجيكستان در سال 2010 و به ميزان 44 ميليون دلار بوده است. از سال 2011 تا 2014 نيز آمار واردات به اين ترتيب است: 21، 28، 23 و 18 ميليون دلار. تركيه در همين حال آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با تركيه در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب 3139، 4480، 5225، 5079 و 5800 بوده است كه در 5 سال اخير، سال 2014 با بيشترين حجم مبادلات تجاري به ميزان 5 هزار و 800 ميليون دلار بوده است. از سوي ديگر؛ آمار واردات از تركيه در 5 سال اخير به ترتيب به ارزش 2313، 3075، 3710، 3406 و 3881 ميليون دلار است. همچنين در اين سال‌ها، بيشترين سهم واردات تركيه به ايران در سال 2014 به ميزان 3 هزار و 881 ميليون دلار مي‌رسد. در عين حال آمار صادرات به تركيه از سال 2010 تا 2014 به اين ترتيب است؛ 826، 1406، 1515، 1673 و 1919 ميليون دلار. عراق آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با عراق در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب 4486، 4447، 6474، 6122 و 6207 بوده است كه در 5 سال اخير، سال 2014 با بيشترين حجم مبادلات تجاري به ميزان 131 ميليون دلار مواجه است. از سوي ديگر؛ آمار واردات از عراق در 5 سال اخير به ترتيب به ارزش 41، 108، 98، 68 و 67 ميليون دلار بوده است. صادرات به عراق نيز از سال 2010 تا 2012 به اين ترتيب است: 4445، 4639، 6376، 6054 و 6140 ميليون دلار. تونس آمار مربوط به حجم مبادلات تجاري ايران با تونس در سال‌هاي 2010 تا 2014 به ترتيب 7/80، 4/9، 3/7، 6/7 و 1/30 بوده است كه در 5 سال اخير، سال 2010 با بيشترين حجم مبادلات تجاري به ميزان 7/80 ميليون دلار است. از سوي ديگر؛ آمار واردات ار تونس در 5 سال اخير به ترتيب به ارزش 72، 3، 1، 4/0 و 3/12 بوده است كه به نظر مي‌رسد در اين سال‌ها بيشترين سهم واردات تونس به ايران در سال 2014 به ميزان 3/12 بوده است. آمار صادرات به اين كشور نيز به شرح زير است: 7/8، 4/6، 3/3، 2/7 و 8/17 ميليون دلار.


پیوست ها

کد: 50011180

زمان انتشار: چهارشنبه 2 دی 1394 02:52 ب.ظ

تعداد نمایش: 33

آخرین شماره ماهنامه آفتابگردان

آدرس: تهران- خیابان شهید مطهری - خیابان گلریز - پلاک 25 - طبقه 5

تلفن: 02188326383

فاکس: 02188326089

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به انجمن صنفی صنایع روغن‌نباتی ایران بوده و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است | کپی‌رایت © 2008- 2017.