بهبود خواص تکنولوژیکی روغن پالم با استفاده از روغن های کامل هیدروژنه شده

بهبود خواص تکنولوژیکی روغن پالم با استفاده از روغن های کامل هیدروژنه شده

روغن پالم در صنعت غذا کاربرد گسترده ای دارد یکی از مشکلات این روغن در صنعت نرخ کریستالیزاسیون آهسته آن و تشکیل خوشه های کریستالی بزرگ در انتهای فرآیند است.