تولید سوخت بیودیزل عامل اصلی کاهش صادرات روغن پالم اندونزی شد

تولید سوخت بیودیزل عامل اصلی کاهش صادرات روغن پالم اندونزی شد

تولید سوخت بیودیزل عامل اصلی کاهش صادرات روغن پالم اندونزی شد میزان تولید و صادرات روغن پالم در اندونزی در ماه ژانویه و فوریه در حال کاهش بود. تخمین زده می شود میزان تولید روغن پالم در اندونزی در تقویم سال 2016 به 33.6 میلیون تن رسد.