پیش بینی تولید1.1 میلیون تنی کلزا در سال 2016

پیش بینی تولید1.1 میلیون تنی کلزا در سال 2016

بنا بر این در بهترین صورت پیش بینی ها با در نظر گرفتن کاهش مناطق قابل کشت زمستانی کلزا، عملکرد برداشت به طور متوسط 2.16 تن در هکتار خواهد بود و برداشت کل این دانه روغنی به 1.1 میلیون تن می رسد که نسبت به برداشت 1.7 میلیون تنی سال گذشته کاهشی 35 درصدی دارد.