کاهش حمل روغن نباتی از بنادر اوکراین

کاهش حمل روغن نباتی از بنادر اوکراین

بنا به اظهارات مسئولین سازمان بنادر اوکراین در 3 دسامبر در ماه های ژانویه تا نوامبر 2015از بنادر اوکراین حجمی برابر با 10.996 میلیون تن محصولات فله مایع حمل شده که شامل 3.588 میلیون تن روغن نباتی می باشد که نسبت به مدت مشابه در سال 2014 این رقم کاهشی 10% داشته است.