رقابت بر سر واردات روغن و کنجاله آفتابگردان آرژانتین

رقابت بر سر واردات روغن و کنجاله آفتابگردان آرژانتین

بعد از آنکه در( 17 دسامبر 2015) 30 درصد از مالیات بر صادرات روغن و کنجاله آفتابگردان آرژانتین حذف شد، رقابت بر سر واردات روغن و کنجاله آفتابگردان آرژانیتن نسبت به دریای سیاه افزایش یافت.